top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Vonnis uitvoerbaar bij voorraad?

Tiel - Een rechtszaak 'gewonnen'? Dat is goed nieuws! Nu moet de wederpartij nakomen en zich aan de uitspraak van de rechter houden. De civiele rechter spreekt in haar beslissing, vonnis of beschikking in bijna alle gevallen uit dat de uitspraak 'uitvoerbaar bij voorraad' is verklaard. Dit betekent dat het vonnis direct moet worden nagekomen door de wederpartij.


Wanneer de wederpartij het niet eens is met de uitspraak kan hij of zij in hoger beroep gaan. Zolang de rechter in een eventueel hoger beroep nog geen uitspraak heeft gedaan is de wederpartij verplicht om het reeds gewezen vonnis na te komen.


Geldvordering


Is de wederpartij bijvoorbeeld veroordeeld tot het betalen van een geldsom en de rechter heeft die veroordeling uitvoerbaar bij voorraad verklaard, dan is de wederpartij zich gehouden om die geldsom direct te betalen.


Via de deurwaarder kunnen wij het vonnis laten betekenen en executeren wanneer de wederpartij niet vrijwillig aan de uitspraak van de rechter meewerkt. Dit kan dus ook wanneer de wederpartij het niet eens is met de uitspraak en in hoger beroep is gegaan.


Uitzonderingen


De wederpartij, die in hoger beroep gaat, heeft via de wet de mogelijkheid om bij het Gerechtshof een incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis in te dienen. Dit is bepaald in artikel 351 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Aan het Gerechtshof wordt dus gevraagd om te bepalen dat de uitspraak van de rechter in eerste aanleg, bijvoorbeeld de kantonrechter, niet mag worden uitgevoerd en daarmee bijvoorbeeld niet mag worden geëxecuteerd door de deurwaarder.


Het Gerechtshof mag niet zomaar de uitvoerbaarheid van het vonnis van de rechter in eerste aanleg schorsen. Bij de Hoge Raad zijn vereisten bepaald, waaraan moet worden voldaan. Dit zijn de volgende:


a. Uitgangspunt is dat een uitgesproken veroordeling, hangende een hogere voorziening, uitvoerbaar dient te zijn en zonder de voorwaarde van zekerheidstelling ten uitvoer kan worden gelegd. Afwijking van dit uitgangspunt kan worden gerechtvaardigd door omstandigheden die meebrengen dat het belang van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist, of diens belang bij zekerheidstelling, ook gegeven dit uitgangspunt, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling in de ten uitvoer te leggen uitspraak heeft verkregen, bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan of bij deze uitvoerbaarheid zonder dat daaraan de voorwaarde van zekerheidstelling wordt verbonden.


b. Bij de toepassing van de onder a genoemde maatstaf in een incident of in kort geding moet worden uitgegaan van de beslissingen in de ten uitvoer te leggen uitspraak en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen, en blijft de kans van slagen van het tegen die beslissing aangewende of nog aan te wenden rechtsmiddel buiten beschouwing, met dien verstande dat de rechter in zijn oordeelsvorming kan betrekken of de ten uitvoer te leggen beslissing(en) berust(en) op een kennelijke misslag.


c. Indien de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad in de ten uitvoer te leggen uitspraak is gemotiveerd, moet de eiser of verzoeker, afgezien van het geval dat deze beslissing berust op een kennelijke misslag, aan zijn vordering of verzoek feiten en omstandigheden ten grondslag leggen die bij het nemen van deze beslissing niet in aanmerking konden worden genomen doordat zij zich eerst na de betrokken uitspraak hebben voorgedaan en die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken.


d. Het voorgaande geldt in de volgende gevallen:

i. in een incident tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad;

i. in een incident tot zekerheidstelling;

ii. in een incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging;

iii. in een kort geding tot schorsing van de tenuitvoerlegging indien tegen de ten uitvoer te leggen uitspraak een rechtsmiddel is of nog kan worden ingesteld.

e. In een kort geding over de tenuitvoerlegging van een uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan, geldt dat de schorsing alleen kan worden uitgesproken indien de (verdere) tenuitvoerlegging misbruik van bevoegdheid zou opleveren.


Lees hieronder de gehele uitspraak:
Vragen over uw incasso of vonnis? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!


T. 085 -7500 200

E. secretariaat@smitslegal.nl


212 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page