top of page
  • Foto van schrijvermr. Mark Smits

Huurder uitzetten vanwege wanbetaling?

TIEL - Het komt regelmatig voor dat verhuurders ons kantoor benaderen om huurders uit zijn of haar bedrijfspand of woning te zetten vanwege het niet betalen van de huursom. Kan dit zomaar?


Een belangrijke vereiste is dat de huurder een betalingsachterstand heeft van minimaal drie maanden. Echter probeert ons kantoor altijd eerst te bemiddelen, want wellicht zijn nog andere oplossingen tussen partijen mogelijk.


Minnelijke fase


Tijdens de minnelijke fase proberen onze bedrijfsjuristen met de huurder het gesprek aan te gaan om hem te bewegen tot betaling van de huursom over te gaan. Hierbij is het van belang om de juiste 'juridische' stappen te nemen.

  1. Wanneer het gaat om een particuliere huurder is het van belang om die persoon officieel in gebreke te stellen. Na de datum die vermeld staat in de ingebrekestelling raakt de huurder officieel in verzuim. Hierdoor levert hij of zij een wanprestatie.

  2. Naast de ingebrekestelling nemen onze bedrijfsjuristen contact met de huurder op om te onderzoeken of een betalingsregeling mogelijk is. Immers is een woning een primaire levensbehoefte en is de uitzetting van de huurder geen doel op zich. De verhuurder wil vaak maar één ding en dat is dat de huur betaald wordt.

  3. Wanneer geen betalingsregeling mogelijk is en de huurder reeds in verzuim is, blijven onze bedrijfsjuristen het proberen om de huurder tot betaling over te laten gaan door middel van sommaties.


Een huurder die zijn huur niet betaalt, schiet tekort in de nakoming van zijn verplichting, te weten het (tijdig) betalen van de huur. Deze verplichting is geregeld in artikel 7:212 BW:

'De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen.'

Gerechtelijke fase


Wanneer betaling van de verschuldigde huursommen uitblijven kan de verhuurder overgaan tot ontbinding van de overeenkomst of zelfs tot uitzetting. Het kost u als verhuurder vaak veel geld wanneer de huurder in uw pand blijft zitten. Om de huurder uit te zetten is een geldige titel van de bevoegde rechter nodig. Ons kantoor is gespecialiseerd in het huurrecht en onze bedrijfsjuristen kunnen u als verhuurder uitstekend bijstaan in dit soort situaties.


De ontbinding van het huurcontract door de verhuurder kan in principe alleen door de rechter worden uitgesproken. Dit geldt zowel voor woonruimte als voor bedrijfsruimte en kantoorruimte. Dit is geregeld in artikel 7:231 lid 1 BW:

'Ontbinding van een huurovereenkomst met betrekking tot een gebouwde onroerende zaak alsmede een woonwagen in de zin van artikel 235 en een standplaats in de zin van artikel 236 op de grond dat de huurder tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen, kan slechts geschieden door de rechter, behoudens in het geval van lid 2 en van artikel 210.'

4. Door middel van een dagvaarding starten onze bedrijfsjuristen de gerechtelijke

fase. In de dagvaarding zetten onze bedrijfsjuristen neer wat de feiten zijn van

de situatie. Tevens wordt de betaling van de huursommen gevorderd

vermeerderd met de incasso- en rentekosten.

5. In de dagvaarding is het ook mogelijk om ontbinding van de huurovereenkomst

en ontruiming van het (bedrijfs-)pand te vorderen.

6. Onze bedrijfsjuristen voeren vervolgens de gehele procedure bij de rechter. Hier

kan sprake zijn van meerdere schriftelijke rondes of zelfs een zitting.

7. Met de geldige titel - door middel van een positief vonnis - van de rechtbank is

de huurovereenkomst ontbonden en kan vervolgens worden overgegaan tot

invordering van de huursommen, rente- en incassokosten, schadevergoeding,

proceskosten en zelfs uitzetting.


Deurwaarder


Zodra een positief vonnis door onze bedrijfsjuristen is behaald wordt onze deurwaarder ingeschakeld om de uitzetting te regelen. Dit gebeurd eventueel met hulp van de politie, een slotenmaker en een verhuisbedrijf en/of opslagbedrijf. De eventuele nog aanwezige inboedel wordt opgeslagen, dan wel vernietigd.

Het is dus niet toegestaan om zelf de huurder eruit te zetten. Dit geldt ook als de huurovereenkomst al is beëindigd, bijvoorbeeld na opzegging of ontbinding.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u een vraag in het kader van het huurrecht? Of heeft u direct hulp nodig? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Smits Legal staat u graag bij.

Kijk voor meer informatie over het huurrecht op onze website: Huurrecht

Telefoon: 085 - 7500 200

E-mail: incasso@smitslegal.nl / secretariaat@smitslegal.nl
61 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page