top of page

Algemene Voorwaarden Smits Legal B.V.                                                          

 

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Smits Legal B.V., (Handelsnaam: Smits Legal Bedrijfsjuristen), opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 91835437

 

2.Opdrachtgever: de partij (natuurlijke – of rechtspersoon), die een overeenkomst met Smits Legal B.V. aangaat, een abonnement heeft Smits Legal B.V. of aan wie Smits Legal B.V. een offerte heeft uitgebracht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

 1. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, direct verband houdend met de opdracht, worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

 1. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Smits Legal B.V. ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

 1. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en Smits Legal B.V. tot het verrichten van werkzaamheden door Smits Legal B.V. ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging en elke wijziging daarop of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Abonnement: het incasso abonnement die Smits Legal B.V. aanbiedt voor bedrijven, organisaties, stichtingen en (semi-)overheid.

 

 1. Vordering: Het openstaande bedrag, volledig, inclusief alle kosten en renten.

 

 1. Hoofdsom: Ter incasso gegeven bedrag door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, adviezen en abonnementen welke door Smits Legal B.V. binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

 2. Het door opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zijschriftelijk tussen opdrachtgever en Smits Legal B.V. zijn overeengekomen.

 4. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Smits Legal B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

 6. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaardenzijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Smits Legal B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde doorgevoerd worden. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met de opdrachtgever besproken.

 8. Smits Legal B.V. is gerechtigd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en plichten over te dragen aan een derde.

 9. Ingeval een opdrachtgever een rechtspersoon is en met een andere rechtspersoon verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan is zij jegens Smits Legal B.V. hoofdelijk aansprakelijkvoor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van het Smits Legal B.V. op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.

 10. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door of namens Smits Legal, hetzij rechtstreeks aan Smits Legal, hetzij aan individuele kantoorgenoten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. art.7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en art. 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijk aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waar aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.

 11. In geval opdrachtgever een rechtspersoon is en met een andere rechtspersoon verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan is zij jegens Smits Legal B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van Smits Legal B.V. op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.

 12. Smits Legal B.V. vergoedt geen rente over bedragen die om wat voor reden dan ook onder haar zijn.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

 

 1. Offertes van Smits Legal B.V. zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Smits Legal B.V. het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

 

 

 

 

 1. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Smits Legal B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet

overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smits Legal B.V. anders aangeeft.

 

 1. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

 

 1. Indien een aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal Opdrachtnemer die aanbieding en alle overige doorSmits Legal B.V. verschafte documentatie op eerste verzoek aan Smits Legal B.V. retourneren.

 

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Smits Legal B.V. een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door Smits Legal B.V. uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. Een offerte wordt als aanvaard beschouwd indien opdrachtgever naar aanleiding van de offertes aan opdrachtnemer opdrachten instuurt.

 

 1. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

 1. Smits Legal B.V. biedt samenwerking op basis van een losse opdracht of op basis van een abonnement. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een abonnement initieel aangegaan voor een periode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen drie maanden voor het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd. Bij geen tijdige opzegging wordt deovereenkomst voor een gelijke periode voorgezet, onder de dan geldende voorwaarden en tarieven.

 

Artikel 5 Ter beschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Smits Legal B.V. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Smits Legal B.V. te stellen.

 

 1. Smits Legal B.V. heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

 

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Smits Legal B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 

 1. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium,ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

 1. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 14, aan deze geretourneerd.

 

 

 

 

Artikel 6 Uitvoering opdrachten

 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Smits Legal B.V. het rechtom werkzaamheden door derde(n) te laten verrichten. Smits Legal B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van deze derde(n).

 

 1. Alle diensten en abonnementen worden door Smits Legal B.V. uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.

 

 1. De verplichtingen van Smits Legal B.V. hebben het karakter van een inspanningsverplichting en Smits Legal B.V. garandeert in geen enkel geval een te behalen resultaat. Alle producten en diensten worden door of namens Smits Legal B.V. verstrekt voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 1. Smits Legal B.V. kan meer en/of andere werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hierover door Smits Legal B.V. tijdig schriftelijk in kennis is gesteld en de gelegenheid heeft gehad hiertegen bezwaar te maken, tenzij Smits Legal B.V. uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om het betreffende meerwerk te verrichten.

 

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smits Legal B.V.

 

 1. De door Smits Legal B.V. opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel deovereenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Smits Legal B.V. of haar leidinggevend personeel.

 

Artikel 7 Uitvoering incasso-opdracht

 

 1. Indien opdrachtgever een opdracht tot incasso geeft, zal de opdrachtgever alle relevante informatie en bescheiden over de desbetreffende Debiteur verstrekken. In het bijzonder stelt de opdrachtgever tijdig de door haar jegens de Debiteur gehanteerde (algemene) voorwaarden aan Smits Legal B.V. ter beschikking.

 

 1. Indien opdrachtgever Smits Legal B.V. opdraagt een vordering te incasseren, machtigt opdrachtgever het Smits Legal B.V. om in naam van opdrachtgever alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van het Smits Legal B.V. noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in: a) het benaderen van de Debiteur, op welke wijze dan ook; b) het aan de Debiteur in rekening brengen van rente en kosten; c) het ontvangen van gelden van de Debiteur; d) het treffen van een betalingsregeling met de Debiteur.

 

 1. De hoofdsom, i.e. het totaal van de aangeboden vordering inclusief B.T.W., wordt verhoogd met incasso- en administratiekosten en rente. De hoofdsom komt Opdrachtgever toe.

 

 1. Iedere betaling door een Debiteur strekt allereerst ter voldoening van incassokosten, daarna de rente en commissie en daarna de hoofdsom.

 

 1. Er vindt geen tussentijdse afdracht van door het Smits Legal B.V. geïncasseerde bedragen plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

 

 1. Commissie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie en nadat het Smits Legal B.V. de opdracht in behandeling heeft genomen.

 

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smits Legal.

 

 1. De opdracht tot incasso eindigt indien er sprake van volledige betaling door de Debiteur of wanneer Smits Legal B.V. het besluit neemt de opdracht te beëindigen. Er is sprake van betaling door de Debiteur wanneer de Debiteur de vordering aan het Smits Legal B.V. dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de Debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, alle door de opdrachtgever of anderszins geïncasseerde bedragen, een compensatie van de vordering, een creditering, een verrekening, dan wel een retournering van door opdrachtgever aan de Debiteur geleverdeprestaties, waarbij de waarde van deze goederen naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld. Opdrachtgever dient het Smits Legal B.V. per omgaande schriftelijk in kennis te stellen dat de Debiteur betaalt, indien rechtstreeks aan opdrachtgever is betaald. Over de betalingen wordt commissie in rekening gebracht.

 

 1. Smits Legal B.V. is gerechtigd voortijdig haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder (buiten-)gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de vordering op juridische gronden betwist.

 

 1. Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten Smits Legal B.V. om een betalingsregeling treft met de Debiteur, met de Debiteur een schikking treft, Smits Legal B.V. zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is het Smits Legal B.V. niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie, een bedrag van

€25, - (exclusief BTW) aan registratiekosten en overige kosten – waaronder onder meer alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen.

 

 1. Smits Legal B.V. heeft het recht om een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigingen, zonder opgaaf van reden.

 

 1. Indien de gemaakte kosten niet op debiteur verhaald kunnen worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever, tenzij hiervan schriftelijk afgeweken is.

 

 1. De pré-incassosticker is een sticker die op aanmaningen geplakt kan worden. Op deze sticker staat het logo van Smits Legal B.V. met de opmerking dat bij niet betaling de vordering uit handen wordt gegeven aan Smits Legal. Deze stickers zijn per 15 stuks los te bestellen en kosten € 1,60 euro per sticker.

 

 1. De pré-incassobrief is een aanmaning op genummerd Incasso Smits Legal B.V. briefpapier. De Opdrachtgever kan uitsluitend gebruik maken van de door Smits Legal B.V. aangeleverde teksten. Verzending van de brief is door Smits Legal B.V. mogelijk. Hier worden aparte kosten voor gerekend. De brieven worden op aanvraag van de Opdrachtgever geleverd.

 

 1. Bij vorderingen boven de € 25.000,- is een advocaat verplicht, welke door Smits Legal B.V. wordt ingeschakeld. De kosten van deze advocaat zijn kosten derden en zullen ten allen tijden worden doorbelast aan de opdrachtgever.

 

 

 

 

 1. Onder verhaalsonderzoek wordt verstaan:

 

 • Informatie GBA (personen), KVK (bedrijven);

 • Informatie RDW (kenteken)

 • Informatie inkomen;

Informatie RDW, GBA en informatie inkomen wordt uitsluitend via de gerechtsdeurwaarder conform de wettelijke regelingen opgevraagd tijdens de gerechtelijke fase.

 

 1. De kosten voor het opvragen van de informatie, binnen of buiten een verhaalsonderzoek, zoals onder andere in 7.16 genoemd worden altijd doorbelast aan de opdrachtgever. Deze kosten vallen daarnaast buiten de Smits Legal abonnementen.

 

Artikel 8 Uitvoering incasso-opdracht buiten Nederland

 

 1. Er is sprake van een opdracht tot incasso buiten Nederland als de Debiteur zijn woon-of vestigingsplaats heeft buiten Nederland.

 

 1. In geval van een internationale incasso-opdracht geldt het extra volgende. Indien Smits Legal B.V. en/of degene die zij in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt extra kosten op de Debiteur innen bovende hoofdsom en de rente, komen deze kosten toe aan Smits Legal B.V. en/of voornoemde derde. De geïncasseerde kosten worden niet in mindering gebracht op de overeengekomen tarieven conform het meest recente tarief.

 

 1. Smits Legal B.V. is in geval van incasso van vorderingen in buitenlandse valuta, niet aansprakelijk voor eventueel optredend koersverlies.

 

Artikel 9 Gerechtelijke en executietraject

 

 1. Het gerechtelijk- en executietraject is altijd geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De werkwijze van No Cure No Pay geldt niet tijdens dit traject.

 

 1. De in een bij gerechtelijke uitspraak, in welke vorm dan ook, toegekende incassokosten, rente en salaris gemachtigde, dan wel enige andere vergoeding, anders dan de hoofdsom, zijn na toekenning direct opeisbaar bij de opdrachtgever en komen Smits Legal B.V. toe. Dit geldt ongeacht of deze kosten te verhalen zijn op de Debiteur.

 

 1. Tijdens het gerechtelijke en executietraject maakt Smits Legal B.V. gebruik van de diensten van derden, zoals van gerechtsdeurwaarders en advocaten. Kosten van derden worden één op één doorbelast aan Opdrachtgever, ongeacht of deze te verhalen zijn op de Debiteur.

 

 1. Indien een dossier wordt gesloten, wordt een eindafrekening gemaakt waarop aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht de toegewezen incassokosten, rente, salaris gemachtigde, honorarium en kosten van derden, vermeerderd met eventuele overige toegekende vergoedingen en gemaakte kosten.

 

Artikel 10 Smits Legal Incasso abonnementen

 

 1. Smits Legal B.V. biedt 3 soorten incasso abonnementen aan. Deze zijn: Starter - ZZP Pakket, MKB Pakket en MKB - Grootbedrijf. Deze abonnementen worden uitsluitend aangeboden in combinatie met en als aanvulling op de dienstverlening van Smits Legal.

 

 

 

 

 1. Het incasso abonnement wordt afgesloten voor minimaal twee jaar en gaat in op de dag dat de (digitale) overeenkomst is ondertekend of akkoord is gegeven, c.q. is

afgesloten. Daarnaast kan het abonnement ingaan op de gewenste ingangsdatum die de opdrachtgever bij het afsluiten van de overeenkomst.

 

 1. Het incasso abonnement kan worden afgesloten voor geldvorderingen waarbij de factuurdatum niet ouder dan 6 maanden is. Met uitzondering van internationale geldvorderingen of geldvorderingen ontstaan uit:

  • Huur/verhuur van onroerende zaken;

  • Arbeidsovereenkomsten;

  • Auteursrecht;

  • Intellectueel/industrieel eigendom;

  • Onrechtmatige daad.

 

 1. Smits Legal B.V. behoudt zich het recht voor om de (digitale) afname van een van haar Incasso abonnementen te weigeren.

 

 1. Naast de specifieke voorwaarden voor de drie abonnementen die in artikel 10 zijn opgenomen, zijn de overige artikelen, 3 tot en met 21 van deze algemene voorwaarden ook van kracht op de abonnementen van Smits Legal. Deze artikelen worden dus expliciet niet uitgesloten voor de incassoabonnementen van Smits Legal.

 

 1. Onder verhaalsonderzoek wordt verstaan:

 2. Informatie GBA (personen), KVK (bedrijven);

 3. Informatie RDW (kenteken)

 4. Informatie inkomen;

Informatie RDW, GBA en informatie inkomen wordt uitsluitend via de gerechtsdeurwaarder conform de wettelijke regelingen opgevraagd tijdens de gerechtelijke fase. Dit valt buiten de Smits Legal abonnementen.

 

 1. Griffierecht, salaris gemachtigde en deurwaarderskosten worden één op één aan u doorbelast. Ter dekking van deze kosten wordt een voorschot gevraagd.

 

 1. Na betaling van de abonnementskosten die jaarlijks voldaan worden krijgt de Opdrachtgever het recht om, voor één jaar, op zijn briefpapier, facturen, aanmaningen etc. de door Smits Legal B.V. aangeleverde tekstregel te plaatsen. In deze regel wordt onder andere de samenwerking met Smits Legal B.V. onder de aandacht gebracht. Andere tekstregels met de naam Smits Legal B.V. zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smits Legal.

 

 1. Alle tarieven van de Smits Legal B.V. abonnementen zijn exclusief 21% BTW.

 

 1. De betaling van het abonnementsgeld moet binnen 14 dagen van de factuurdatum worden voldaan. Bij niettijdige betaling is de Opdrachtgever direct in verzuim en in gebreke en vervallen alle voordelen van het Incasso abonnement.

 

 1. Artikel 10 van deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de extra ondersteuning bovenop de standaard incassodienstverlening van Smits Legal B.V.

 

 

 

 

 1. De abonnementen van Smits Legal B.V. worden stilzwijgend na de eerste periode van twee jaar, telkens voor één jaar verlengd.

 

 1. Opzegging is altijd mogelijk. Bij opzegging loopt het abonnement na de abonnementsperiode af. Het is niet mogelijk om abonnementsgeld tussentijds terug te vorderen.

 

Artikel 11 Geheimhouding en exclusiviteit

 

 1. Smits Legal B.V. is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale en internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Smits Legal B.V. een informatieplicht opleggen of voor opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Smits Legal, voor Smits Legal

B.V. zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

 

 1. Smits Legal B.V. is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

 

 1. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Smits Legal B.V. niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Smits Legal B.V. voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

 1. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Smits Legal B.V., is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Smits Legal B.V. openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent dedesbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

 

 1. Het is opdrachtgever alsmede aan hem gelieerde organisaties en/of personen in geen geval toegestaan voorafgaand aan, gedurende de uitvoering van de overeenkomst en binnen twee jaar na het beëindigen van deovereenkomst medewerkers van Smits Legal B.V. in dienst te nemen dan wel buiten dienstverband opdracht te geven tot het verrichten van werkzaamheden of daartoe uit te nodigen, behoudens daartoe uitdrukkelijk van Smits Legal B.V. verkregen toestemming. Bij niet-nakoming van het vorenstaande is opdrachtgever, onverminderd de rechten van opdrachtnemer op volledige vergoeding van de door hem geleden schade, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging en/ofverrekening vatbare boete van vijfduizend euro verschuldigd aan Smits Legal B.V. per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt.

 

 1. Smits Legal B.V. en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derde

 

 

 

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 

 1. Smits Legal B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruiktof heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

 

 1. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Smits Legal, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

 1. Smits Legal B.V. heeft het recht om modellen, merknamen, logo’s, (handels-)namen, etc. te publiceren van Opdrachtgever op haar website en sociale-media kanalen voor marketingdoeleinden. Opdrachtgever geeft hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor.

 

Artikel 13 Tarief c.q. Honorarium

 

 1. Het tarief c.q. honorarium van Smits Legal B.V. is gebaseerd op het uurtarief van Smits Legal B.V., vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 6 minuten als kleinste gehanteerd.

 

 1. Bijkomende kosten zoals reis – en verblijfkosten, uittreksels van Kamer van Koophandel, aangetekende verzending, gerechtskosten en/of griffiekosten worden apart op de factuur vermeld.

 

 1. Indien voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs is afgesproken, en het verlenen vandie diensten tot extra werkzaamheden dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Smits Legal B.V. opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.

 

 1. Smits Legal B.V. heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van dewerkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Smits Legal, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 

 1. Het honorarium van Smits Legal B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door Smits Legal B.V. werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

 

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Smits Legal B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Smits Legal B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

 1. Het honorarium van Smits Legal, zo nodig vermeerderd met bijkomende kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Smits Legal B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt. Overalle door opdrachtgever aan Smits Legal B.V. verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting (21%) afzonderlijk in rekening gebracht.

 

 

 

 

 1. Alle door Smits Legal B.V. gehanteerde prijzen en uurtarieven, alsmede de in de offertes, facturen e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief 21 % B.T.W. en bijkomende kosten.

 

Artikel 14 Betaling

 

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta door middel van storting of overmaking ten gunste van een door Smits Legal B.V. aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

 1. Indien Opdrachtgever in verzuim is, i.e. nadat de vervaldatum is overschreden, heeft Smits Legal B.V. het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een rente in rekening te brengen gelijk aan 2% per maand vanaf de vervaldag van de factuur.

 

3 Indien Opdrachtgever in verzuim is, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, vanaf datum verzuim alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen15% van de openstaande vordering met een minimum van € 75,- (exclusief BTW), een en ander te vermeerderen met een bedrag van € 10,- (exclusief BTW) per sommatie aan administratiekosten, alsmede een bedrag van € 35,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en rente zoals bedoeld in het vorige lid.

 

 1. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Smits Legal B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.

 2. Smits Legal heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan Smits Legal verschuldigd is heeft voldaan.

 

 1. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

 

 1. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Smits Legal daartoe aanleiding geeft, is Smits Legal gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Smits Legal te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Smits Legal gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

 1. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Smits Legal en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Smits Legal onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

 

 1. Smits Legal is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met geldendie zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens Opdrachtgever in haar bezit heeft en/of beheert, derdengelden daaronder begrepen.

 

 1. Smits Legal is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever een depot of

zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en te maken kosten, benodigd voor hetuitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is Smits Legal gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Smits Legal is gerechtigd te allen tijde een voorschot te verlangen, welk voorschot terstond voldaan dient te worden en wordt verrekend in een tussentijdse of eindafrekening.

 

 1. Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 Meerwerk

 

 1. Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de producten of diensten die Smits Legal op grond van een overeenkomst moet leveren en Smits Legal van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor wordenverzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs wasovereengekomen.

 

 1. Indien Smits Legal B.V. meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de producten of diensten door Smits Legal B.V. kunnen worden geleverd. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij zijonmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door Smits Legal B.V. daartegen schriftelijk bezwaar maakt.

 

Artikel 16 Overmacht

 

 1. Smits Legal B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien daartoe gehinderd wordtals gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 1. Smits Legal B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehoudenaan diens verplichtingen jegens Smits Legal B.V. tot aan dat moment te voldoen. Smits Legal B.V. is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende

oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Smits Legal B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SmitsLegal B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Smits Legal

B.V. of van derden daaronder begrepen. Smits Legal B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepenindien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Smits Legal B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van Smits Legal B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Smits Legal B.V. in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

 

 1. Indien de verzekeraar Smits Legal B.V. niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Smits Legal B.V. beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In dat geval is iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies en gemiste kansen uitgesloten

 

 1. Smits Legal B.V. heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso-)resultaat.

 

 1. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Smits Legal B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Smits Legal B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

 

 1. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Smits Legal, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in deuitvoering van de werkzaamheden door Smits Legal, behoudens opzet of grove schuld, is Smits Legal

B.V. nimmer aansprakelijk.

 

 1. Smits Legal B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

 

 1. Smits Legal B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan en/of kennisname door onbevoegden van bescheiden en/of gegevens tijdens vervoer, verzending per post, elektronische verzending, bewerking en/ofverzending door middel van een online systeem, ongeacht of het vervoer, de verzending en/of de bewerking geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Smits Legal B.V. tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Smits Legal B.V. in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

 1. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Smits Legal B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

 

 

 

 

 

 1. Is de schade/fout ontstaan doordat opdrachtgever aan Smits Legal B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is Smits Legal B.V. voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

 

 1. Smits Legal B.V. is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

 

Artikel 18 Opzegging

 

 1. Opdrachtgever en Smits Legal B.V. kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen door opzegging. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, wordt het honorarium van Smits Legal B.V. berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Smits Legal

B.V. en is het honorarium verschuldigd naar mate door Smits Legal B.V. werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

 

 1. Opzegging door de opdrachtgever dient schriftelijk en aangetekend aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 

 1. Smits Legal B.V. heeft het recht om een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigingen, zonder opgaaf van reden.

 

 1. Indien en voor opdrachtgever de overeenkomst door opzegging beëindigt voordat de opdracht is voltooid, heeft Smits Legal B.V. recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van devroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

 

Artikel 19 Opschortingsrecht

 

 1. Smits Legal B.V. is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepende afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, voor deze bevoegdheid niet beperkt wordt door regelgeving vanuit de beroepsorganisaties.

 

 1. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

Artikel 20 Geheimhouding opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever zal alle informatie en/of gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomstverkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Smits Legal B.V. aan derden bekend maken.

 

 1. In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000, – per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van opdrachtgever niet beïnvloedt. Het staat Smits Legal B.V. vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 21 Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Smits Legal, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, adviezen, offertes, facturen etc. tussen opdrachtgever en Smits Legal B.V. en waarover niet in onderling

overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter te Arnhem. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage – instituut.

 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page